Adatvédelmi Szabályzat

A genEplanet, personal genetics, d.o.o. (GenePlanet) számára az Ön személyes adatainak védelme a legfontosabb. A GenePlanet elkötelezett az Ön személyes adatainak felelősségteljes kezelése mellett, amely minden adminisztratív, technikai és fizikai szinten biztosított.

A jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a genEplanet d.o.o., (Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Szlovénia, képviseli: Marko Bitenc) az Ön személyes adatait (beleértve az Ön genetikai adatait) a jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmának megfelelően gyűjtse, feldolgozza és tárolja.

Amikor megrendeli NIPT-elemzésünket, használja a https://nipt-geneplanet.com/en weboldalunkat, az app.geneplanet.com platformot és a mobilalkalmazást, a GenePlanet összegyűjti, feldolgozza és tárolja az Ön személyes adatait. Adatvédelmi szabályzatunk ismerteti azokat az eljárásokat, amelyeket az Ön személyes adatainak gyűjtése, tárolása és feldolgozása során követünk és felvázolja, hogyan biztosítjuk az Ön személyes ellenőrzésének biztosítását szolgáltatásainkon belül.

1. Alapfogalmak

A genetikai adatok az egyén öröklött vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó személyes adatokra vonatkoznak, amelyek egyedi információkat nyújtanak az egyén élettanáról és egészségéről. A genetikai adatok az egyén biológiai mintájának elemzéséből származnak.

A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó bármely információra vonatkoznak. Azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, webes azonosító vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényező megjelölésével.

Feldolgozás a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken végzett bármely művelet vagy műveletsorozat (automatizált eszközökkel vagy anélkül), beleértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, strukturálást, tárolást, kiigazítást vagy módosítást, lekérdezést, ellenőrzést, felhasználást, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, kiigazítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett személyes hozzájárulása minden olyan önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű, nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítő cselekedet, amelyből az érintett kívánságaiból következtetni lehet a személyes adatai kezelésének jóváhagyására.

Online eredmény: Miután az orvos közölte az egyén NIPT-analízisének eredményét, az egyénnek lehetősége van arra, hogy online megtekinthesse eredményeit. Ha az egyén úgy dönt, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor kap egy e-mailt, amely tartalmaz egy linket a platformunkra, az app.geneplanet.com-ra. A kapott e-mailben található linkre való kattintás után az egyén végigmegy a regisztrációs folyamaton, amelynek során jelszót, és így létrehoz egy felhasználói fiókot. Az egyedi elemzési kód megadása után az egyén megtekintheti NIPT-elemzési eredményeit. Ha az egyén a továbbiakban nem kíván felhasználói fiókkal rendelkezni, kapcsolatba léphet velünk, hogy segítsünk neki a fiók bezárásában.

Az adatkezelő olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely egyedül vagy közösen határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az Európai Unió joga vagy tagállamainak jogszabályai határozzák meg, az adatkezelőt (vagy az adatkezelő kijelölésének konkrét feltételeit) az Európai Unió joga vagy tagállamainak jogszabályai határozhatják meg.

2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Az Ön személyes adatainak feldolgozására az alábbi jogalapok bármelyikének fennállása esetén kerül sor:

(a) Ön beleegyezését adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő feldolgozásához. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló személyesadat-feldolgozás jogszerűségét és hogy a hozzájárulás visszavonása ellenére folytathatjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását, amennyiben annak jogalapja fennáll;

(b) az adatkezelés a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyünk;

(c) a feldolgozás a GenePlanetre vonatkozó konkrét jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

(d) az adatkezelés létfontosságú érdekek védelméhez szükséges;

(e) az adatkezelés közérdekből vagy közhatalom gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges;

(f) az adatkezelés jogos érdekből szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekeket ellensúlyozzák az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét igénylik.

3. Milyen személyes adatokat gyűjtünk, milyen célból és mennyi ideig tároljuk ezeket az adatokat?

A GenePlanet a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásából és/vagy a megkötött szerződésből származó megfelelő jogalap alapján az alábbiak szerint kezeli és tárolja az Ön személyes adatait:

Az adatgyűjtés célja

Az anya személyes adatai

Időpont. adattárolási korlátok

Analízis és az eredmények értelmezése

 • név és vezetéknév

 • születési dátum
 • magasság és súly
 • a vizsgálat elvégzése céljából, a jelenlegi terhességre és a kórtörténetre vonatkozó lényeges információk
 • elemzési eredmények

Ha nem kívánja megosztani a fent említett személyes adatait, az elemzés és az eredmények értelmezése nem lehetséges.

Az elemzés eredményeinek kézhezvételét követően 5 évig őrizzük meg az Ön személyes adatait. A tárolási időszak lejárta után véglegesen töröljük őket.

Felhasználói fiók létrehozása a GenePlanet Health Intelligence Platformon

 • email
 • a GenePlanet felhasználói fiók létrehozásakor választott jelszó

Ha nem kívánja megosztani velünk e-mail címét, nem lehetséges felhasználói fiók létrehozása.

Az adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön nem fejezi ki, hogy szeretné lezárni fiókját. Ha fiókja lezárását kéri, az adatokat véglegesen töröljük.

A genetikai anyag tárolása

 • a vérminta elemzés után megmaradt része

A laboratórium a vérmintát az eredmények kézhezvételét követően 2 évig (olyan esetekben, amikor az eredmény alacsony rendellenesség kockázatát mutatja) vagy 3 évig (olyan esetekben, amikor az eredmény magas rendellenesség kockázatát mutatja) megőrzi. A tárolási időszak lejárta után a vérmintát véglegesen megsemmisítik. A GenePlanet nem tárolja az Ön genetikai anyagát.

Kommunikáció

 • email
 • telefonszám

Az Ön személyes adatait az elemzési eredmények kézhezvételét követően 5 évig tároljuk. A tárolási időszak lejárta után az Ön adatait véglegesen töröljük.

Biztosítás

 • név és vezetéknév
 • okmányazonosító

Az Ön személyes adatait az elemzés eredményeinek kézhezvételét követően 5 évig tároljuk. A tárolási időszak lejártát követően az Ön adatait véglegesen töröljük.

4. Mikor és kivel osztják meg az Ön adatait?

A GenePlanet nem osztja meg az Ön személyes adatait (beleértve a genetikai információkat) harmadik felekkel, kivéve, ha ez a NIPT-elemzés elvégzéséhez szükséges vagy ha egy törvényes hatóság (például egy kormányzati szerv) kéri.

Az Ön adatait megosztjuk a következőkkel:

 • a GenePlanet által felhatalmazott személyzet, akiknek az információkra a szerződéseink zökkenőmentes teljesítésének biztosítása érdekében van szükségük;
 • kiválasztott üzleti partnerek az Önnel vagy velünk kötött szerződések teljesítése érdekében. Ebbe a kategóriába tartoznak: a laboratórium, az alkalmazás- és weboldalfejlesztő cégek, a tárhely-rendszerek kezelése és karbantartása, az adattárolás és a virtuális infrastruktúra, valamint a fizetési folyamatokat lebonyolító cégek és a könyvelő cégek.

Amikor olyan üzleti partnereket választunk ki, akikkel megosztjuk az Ön személyes adatait, a GenePlanet szigorúan betartja az összes biztonsági intézkedést és ellenőrzi, hogy azon szervezetek működése, amelyeknek adatokat továbbítunk, megfelel-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak.

A GenePlanet számos biztonsági intézkedést hoz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Közösségen kívüli országokba történő továbbítását. A GenePlanet nem továbbít személyes adatokat az Európai Gazdasági Közösségen kívüli országokba, kivéve, ha az adott ország vagy terület megfelel a vonatkozó személyes adatvédelmi kritériumoknak és feltéve, hogy az érintettek garantált jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkeznek személyes adataik védelme érdekében. Az Európai Gazdasági Közösségen kívüli adattovábbítás esetén Ön jogosult arra, hogy adatvédelmi tisztviselőnktől (DPO) megkapja az általunk biztosított adattovábbítási biztonsági intézkedések másolatát.

5. Az Ön jogai és az adataihoz való hozzáférés

a) A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon arról, hogy a GenePlanet kezeli-e az Ön személyes adatait és ha igen, hozzáférjen ezekhez a személyes adatokhoz. Ha az Ön személyes adatait harmadik országokba exportáljuk, joga van másolatot kérni azokról a biztonsági intézkedésekről, amelyeket az ilyen exportálás tárgyát képező személyes adatok védelme érdekében teszünk. A dokumentumokhoz való hozzáférést az adatvédelmi tisztviselőnkön keresztül biztosítjuk.

b) A helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje a pontatlan személyes adatainak helyesbítését. Az adatkezelés céljait figyelembe véve Ön jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

c) Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"):

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését és kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelésének eredeti célja már nem releváns vagy nincs jogalap a kérelem elutasítására.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, ha nem ért egyet a személyes adatok jogos érdekünkön alapuló kezelésével. Kérheti továbbá a pontatlan vagy a feldolgozáshoz már nem szükséges adatok feldolgozásának korlátozását.

e) Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy megkapja a GenePlanet számára megadott személyes adatait és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

f) Tiltakozáshoz való jog

Az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) részletesebben meghatározott okokból Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával gyűjtöttük, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

h) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az Ön jogosult panaszt tenni az információs biztosnál, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az alkalmazandó jogot. Panaszt tehet a gp.IP (at) ip-rs.si e-mail címen vagy közönséges postai úton a következő címen: A Szlovén Köztársaság Információs Biztosa, Dunajska Cesta 22, 1000 Ljubljana, Szlovénia.

i) Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is

Önnek joga van tudni, hogy Önt érint-e olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, ideértve a profilalkotást is, amelynek Önt érintő joghatásai vannak vagy amely Önt hasonlóan jelentős mértékben érinti.

A személyes adatok védelmével és azok jogainak gyakorlásával kapcsolatos bármely kérelem elküldhető e-mailben a [email protected] címre vagy postai úton a következő címre: genEplanet d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Szlovénia.

6. Biztonsági intézkedések

A GenePlanet átfogó adatvédelmi programot tart fenn, amely adminisztratív, fizikai és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz felhasználóink személyes adatainak védelme érdekében.

Intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megvédjük felhasználóinkat a személyes adatok (beleértve a genetikai adatokat is) nem megfelelő hozzáférésétől, elvesztésétől, visszaélésszerű felhasználásától vagy megváltoztatásától.

A GenePlanet biztonsági csapata rendszeresen felülvizsgálja biztonsági és adatvédelmi gyakorlataink végrehajtását és szükség szerint frissíti azokat, hogy biztosítsa rendszerünk és az Ön személyes adatainak integritását.

A személyes adatok (beleértve a genetikai információkat is) feldolgozásához és tárolásához a legújabb biztonsági mechanizmusok szabványait alkalmazzuk. Kizárólag olyan vállalatokkal dolgozunk együtt, amelyek megfelelnek a biztonsági szabványainknak és vállalják azok betartását. Bár nem tudjuk garantálni, hogy nem fordulhat elő a személyes adatok elvesztése, visszaélésszerű használata vagy megváltoztatása, igyekszünk megelőzni, hogy ez megtörténjen.

Az is fontos, hogy megvédje magát a személyes adataihoz való illetéktelen hozzáféréstől azáltal, hogy erős jelszót választ, amely megakadályozza a számítógép vagy más elektronikus eszközök illetéktelen használatát.

A fiók jelszava csak az online bejelentkezéshez érvényes és semmilyen más esetben nem fogjuk kérni a jelszavát. Amennyiben fiókját jogosulatlanul használják, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket.

7. Gyermekekre vonatkozó adatok

A GenePlanet elkötelezett a felnőttek és a gyermekek magánéletének védelme mellett. Sem a GenePlanet, sem a szolgáltatásai nem szólnak 18 év alattiaknak.

8. Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) személyazonossága és elérhetőségei

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot telefonon vagy elküldheti kérdéseit e-mailben.

9. Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

A jelen Adatvédelmi irányelvek bármely változását közzétesszük ezen a weboldalon és szükség esetén e-mailben is értesítjük. Ez lehetőséget ad Önnek arra, hogy áttekintse a változásokat, és eldöntse, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy szolgáltatásainkat az új feltételek szerint továbbra is igénybe vegye. Javasoljuk, hogy többször is látogasson vissza erre az oldalra, hogy tájékozódjon jogairól és személyes adatai feldolgozásának módjáról.

Utoljára frissítve: 02.08.2023

Kövessen minket

© 2022 GenePlanet Minden jog fenntartva