Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti genEplanet, personal genetics, d.o.o. (GenePlanet) je vaše soukromí naší nejvyšší prioritou. GenePlanet se zavazuje k odpovědnému nakládání s vašimi osobními údaji, které jsou zabezpečeny na všech administrativních, technických a fyzických úrovních.

Souhlasem s těmito Zásadami ochrany osobních údajů dáváte společnosti genEplanet d.o.o., (Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Slovinsko, zastoupené Marko Bitencem) souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním vašich osobních údajů (včetně vašich genetických informací) v souladu s obsahem těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Při objednávání analýzy NIPT, používání našich webových stránek na adrese https://nipt-geneplanet.com/cz, platformy app.geneplanet.com a mobilní aplikace, GenePlanet shromažďuje, zpracovává a ukládá vaše osobní údaje. Naše Zásady ochrany osobních údajů popisují postupy, které dodržujeme při shromažďování, ukládání a zpracování vašich osobních údajů, a popisují, jak zajišťujeme poskytování vaší osobní kontroly v rámci našich služeb.

1. Základní pojmy

Genetická data se týkají osobních údajů vztahujících se ke zděděným nebo získaným genetickým vlastnostem jednotlivce, které poskytují jedinečné informace o jeho fyziologii a zdraví. Genetická data jsou výsledkem analýzy biologického vzorku jednotlivce.

Osobní údaje se týkají jakýchkoli informací o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Identifikovatelná osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména uvedením identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, webový identifikátor, nebo uvedením jednoho či více faktorů specifických pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Zpracování se týká jakékoli operace nebo souboru operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů (s použitím nebo bez použití automatizovaných prostředků), včetně shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, kontroly, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiného zpřístupňování, přizpůsobování nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo ničení.

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Osobní souhlas subjektu údajů se vztahuje k jakémukoli dobrovolnému, konkrétnímu, informovanému a jednoznačnému jednání ve formě prohlášení nebo jasného potvrzujícího úkonu, z něhož lze vyvodit souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

Online výsledek: Poté, co lékař sdělí výsledky analýzy NIPT, má osoba možnost prohlédnout si své výsledky online. Pokud se jedinec rozhodne tuto možnost využít, obdrží e-mail s odkazem na naši platformu na adrese app.geneplanet.com. Po kliknutí na odkaz v obdrženém e-mailu bude jedinec proveden procesem registrace, během kterého si zvolí heslo a vytvoří si tak uživatelský účet. Po zadání jedinečného kódu analýzy si může jedinec prohlédnout výsledky své analýzy NIPT. Pokud si jednotlivec již nepřeje mít uživatelský účet, může nás kontaktovat, abychom mu pomohli účet zrušit.

Správce označuje fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky zpracování určeny právem Evropské unie nebo právem jejích členských států, může být Správce (nebo konkrétní kritéria pro určení správce) určen právem Evropské unie nebo právem jejích členských států.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, pokud se uplatní některý z následujících právních základů:

(a) udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že odvolání shromažďování a zpracování vašich osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním a že vaše osobní údaje můžeme i přes odvolání souhlasu nadále zpracovávat, pokud pro to existuje právní základ;

(b) zpracování je nezbytné pro plnění sjednané smlouvy nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy;

(c) zpracování je nezbytné ke splnění konkrétní právní povinnosti, která se na GenePlanet vztahuje;

(d) processing is necessary for the protection of vital interests;(d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů;

(e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

(f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů>

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jak dlouho je uchováváme?

Společnost GenePlanet na základě příslušného právního základu odvozeného z vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a/nebo uzavřené smlouvy zpracovává a uchovává vaše osobní údaje takto:

Purpose of data collection

Mother’s Personal Data

Time limits on data storage

Analysis and result interpretation

 • name and surname

 • date of birth
 • height and weight
 • for the purpose of the performing the test, relevant information on the current pregnancy and medical history
 • analysis results

If you do not wish to share the personal data mentioned above, it is not possible to carry out the analysis and result interpretation.

 

We keep your personal data for 5 years after receiving the results of the analysis. After the storage period expiry, they are permanently deleted.

Creating a user account on the GenePlanet Health Intelligence Platform

 • email
 • the password you select when creating a GenePlanet user account

If you do not wish to share your email address with us, it is not possible to create a user account.

We store your data until you express a desire to close your account. If you request your account to be closed, we will permanently delete the data.

Storage of genetic material

 • a portion of the blood sample left over after the analysis

The laboratory will keep the blood sample for 2 years after receiving the results (for cases when the result shows a low risk of abnormalities) or 3 years (for cases when the result shows a high risk of abnormalities). Following the storage period expiry, your blood sample will be permanently destroyed. GenePlanet does not store your genetic material.

Communication

 • email
 • telephone number

Your personal data is stored for 5 years after receiving the analysis results. Following the storage period expiry, your data will be permanently deleted.

Insurance

 • name and surname
 • document ID

We keep your personal data for 5 years after receiving the results of the analysis. Following the storage period expiry, your data will be permanently deleted.

4. Kdy jsou vaše údaje sdíleny a komu?

Společnost GenePlanet neposkytuje vaše osobní údaje (včetně genetických informací) třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k provedení analýzy NIPT nebo pokud o to požádá oprávněný orgán (např. vládní agentura).

Vaše údaje jsou sdíleny s:

 • pracovníkům pověřeným společností GenePlanet, kteří potřebují informace k zajištění hladkého postupu při plnění našich smluv;
 • vybraným obchodním partnerům za účelem plnění smluv, které s vámi nebo s námi uzavřeli. Do této kategorie patří: laboratoř, společnosti zabývající se vývojem aplikací a webových stránek, správou a údržbou hostingových systémů, datových úložišť a virtuální infrastruktury, jakož i společnosti zabývající se zpracováním plateb a účetní firmy

Při výběru obchodních partnerů, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje, společnost GenePlanet přísně dodržuje veškerá bezpečnostní opatření a ověřuje, že činnost organizací, kterým předáváme údaje, je v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost GenePlanet přijímá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránila přenosu osobních údajů do zemí mimo Evropské hospodářské společenství. Společnost GenePlanet nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropské hospodářské společenství, pokud daná země nebo území nesplňuje příslušná kritéria ochrany osobních údajů a pokud mají subjekty údajů zaručena práva a právní prostředky na ochranu svých osobních údajů. V případě předávání údajů mimo Evropské hospodářské společenství máte právo získat kopii námi poskytovaných bezpečnostních opatření pro předávání údajů od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

5. Vaše práva a přístup k vašim údajům

a) Právo na informace a přístup:

Máte právo získat potvrzení o tom, zda společnost GenePlanet zpracovává vaše osobní údaje, a pokud ano, máte k těmto osobním údajům přístup. Pokud mají být vaše osobní údaje exportovány do třetích zemí, máte právo vyžádat si kopii bezpečnostních opatření, která přijímáme k ochraně osobních údajů, jež jsou předmětem těchto exportů. Přístup k těmto dokumentům je umožněn prostřednictvím našeho DPO.

b) Právo na opravu:

Máte právo na opravu svých nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

c) Právo na výmaz ("právo být zapomenut"):

Máte právo požadovat bez zbytečného odkladu výmaz jakýchkoli osobních údajů, které se vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud původní účel zpracování těchto osobních údajů již není relevantní nebo neexistuje právní základ pro zamítnutí takové žádosti.

d) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování údajů, pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu. Můžete také požádat o omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné nebo již nejsou pro zpracování potřebné.

e) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli společnosti GenePlanet, a nechat je předat jinému správci.

f) Právo vznést námitku

Z důvodů podrobněji uvedených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

g) Právo na odvolání souhlasu

Pokud byly vaše osobní údaje shromážděny s vaším souhlasem, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u informačního komisaře, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné právní předpisy. Stížnost můžete podat zasláním e-mailu na adresu gp.IP (at) ip-rs.si nebo obyčejnou poštou na adresu:

: Informační komisař Slovinské republiky, Dunajska Cesta 22, 1000 Lublaň, Slovinsko.

i) Automatizované rozhodování, včetně profilování

Máte právo vědět, zda se na vás vztahuje rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká.

Jakoukoli žádost týkající se uplatnění práv souvisejících s ochranou osobních údajů lze zaslat e-mailem na adresu [email protected] nebo běžnou poštou na adresu: genEplanet d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Slovinsko.

6. Bezpečnostní opatření

Společnost GenePlanet udržuje komplexní program ochrany údajů, který využívá administrativní, fyzická a technická ochranná opatření k ochraně osobních údajů našich uživatelů.

Používáme opatření na ochranu našich uživatelů před nevhodným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo změnou osobních údajů (včetně genetických údajů).

Bezpečnostní tým společnosti GenePlanet pravidelně kontroluje provádění našich postupů zabezpečení a ochrany osobních údajů a podle potřeby je aktualizuje, aby zajistil integritu našeho systému a vašich osobních údajů.

Při zpracování a ukládání osobních údajů (včetně genetických informací) používáme nejnovější standardy bezpečnostních mechanismů. Spolupracujeme pouze se společnostmi, které splňují a zavazují se dodržovat naše bezpečnostní standardy. Nemůžeme sice zaručit, že nedojde ke ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů, ale snažíme se tomu zabránit.

Je také důležité chránit se před neoprávněným přístupem k osobním údajům volbou silného hesla, které zabrání neoprávněnému použití počítače nebo jiných elektronických zařízení.

Your account password will only be valid for online sign-in, and we will not ask for your password in any other instance. In the event of unauthorised use of your account, please notify us immediately.

7. Údaje o dětech

Společnost GenePlanet se zavazuje chránit soukromí dospělých i dětí. GenePlanet ani jeho služby nejsou určeny osobám mladším 18 let.

8. Totožnost a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Můžete se na nás kdykoli obrátit telefonicky nebo poslat své dotazy e-mailem.

9. Změny zásad ochrany osobních údajů

Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na těchto stránkách a v případě potřeby oznámeny e-mailem. To vám dá příležitost seznámit se se změnami a rozhodnout se, zda souhlasíte s dalším využíváním našich služeb za nových podmínek. Doporučujeme vám, abyste se na tuto stránku několikrát vrátili, abyste byli informováni o svých právech a o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Poslední aktualizace: 02.08.2023