Zásady ochrany osobných údajov

V genEplanet, personal genetics, d.o.o. (ďalej ako „GenePlanet“) má vaše súkromie najvyššiu prioritu. Spoločnosť GenePlanet sa zaväzuje zodpovedne zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi, ktoré sú zabezpečené na všetkých administratívnych, technických a fyzických úrovniach.

Súhlasom s týmito zásadami ochrany osobných údajov súhlasíte s tým, aby spoločnosť genEplanet d.o.o., (Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Slovinsko, zastúpená Markom Bitencom) získavala, spracúvala a uchovávala vaše osobné údaje (vrátane vašich genetických informácií) v súlade s obsahom týchto zásad ochrany osobných údajov.

Keď si objednáte našu analýzu NIPT, používate našu webovú lokalitu https://nipt-geneplanet.com/en, platformu app.geneplanet.com a mobilnú aplikáciu, spoločnosť GenePlanet získava, spracúva a uchováva vaše osobné údaje. Naše zásady ochrany osobných údajov opisujú postupy, ktoré dodržiavame pri získavaní, uchovávaní a spracúvaní vašich osobných údajov, a uvádzajú spôsob, akým vám zabezpečujeme osobnú kontrolu v rámci našich služieb.

1. Základné pojmy

Genetické údaje predstavujú osobné údaje súvisiace so zdedenými alebo získanými genetickými vlastnosťami jednotlivca, ktoré poskytujú jedinečné informácie o jeho fyziológii a zdraví. Genetické údaje sú výsledkom analýzy biologickej vzorky jednotlivca.

Osobné údaje predstavujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä uvedením identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, webový identifikátor, alebo uvedením jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie sa týka akejkoľvek činnosti alebo súboru činností vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov (s použitím alebo bez použitia automatizovaných prostriedkov) vrátane získavania, zaznamenávania, organizovania, štruktúrovania, uchovávania, prispôsobovania alebo upravovania, vyhľadávania, prehliadania, používania, zverejňovania prenosom, šírenia alebo iného sprístupňovania, prispôsobovania alebo kombinovania, obmedzovania, vymazávania alebo ničenia.

Sprostredkovateľ predstavuje fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Osobný súhlas dotknutej osoby sa vzťahuje na akékoľvek dobrovoľné, konkrétne, informované a jednoznačné konanie vo forme vyhlásenia alebo jasného potvrdzujúceho úkonu, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Online výsledok: v nadväznosti na komunikáciu lekára o výsledkoch analýzy NIPT jednotlivca môže jednotlivec nahliadnuť do svojich výsledkov online. Ak sa jednotlivec rozhodne túto možnosť využiť, dostane e-mail s odkazom na našu platformu na adrese app.geneplanet.com. Po kliknutí na odkaz v doručenom e-maile prejde jednotlivec registračným procesom, v rámci ktorého si vyberie heslo a tým si vytvorí používateľský účet. Po zadaní jedinečného kódu analýzy si môže jednotlivec prezrieť výsledky analýzy NIPT. Ak si jednotlivec už neželá viesť používateľský účet, môže sa s nami spojiť, aby sme mu ho pomohli zrušiť.

Prevádzkovateľ predstavuje fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo v spolupráci určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právom Európskej únie alebo právnymi predpismi jej členských štátov, prevádzkovateľa (alebo osobitné kritériá na určenie prevádzkovateľa) môžu určovať právne predpisy Európskej únie alebo jej členských štátov.

2. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa spracúvajú, ak sa uplatňuje niektorý z týchto právnych základov:

(a) udelili ste súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu so získavaním a spracúvaním vašich osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním a že vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať aj napriek odvolaniu súhlasu, ak na to existuje právny základ,

(b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie uzavretej zmluvy alebo na vykonanie krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy,

(c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie konkrétnej zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť GenePlanet,

(d) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov,

(e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

(f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov okrem prípadov, keď majú nad týmito záujmami prednosť vaše osobné záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov>

3. Aké osobné údaje získavame, na aký účel a ako dlho ich uchovávame?

Spoločnosť GenePlanet na základe príslušného právneho základu odvodeného z vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov a/alebo uzatvorenej zmluvy spracúva a uchováva vaše osobné údaje takto:

Účel získavania údajov

Osobné údaje matky

Časové obmedzenia uchovávania údajov

Analýza a interpretácia výsledkov

 • meno a priezvisko

 • dátum narodenia
 • výška a hmotnosť
 • relevantné informácie o aktuálnom tehotenstve a anamnéze na účely vykonania testu
 • výsledky analýzy

Ak si neželáte poskytnúť uvedené osobné údaje, analýzu a interpretáciu výsledkov nebude možné vykonať.

Vaše osobné údaje uchovávame 5 rokov od prijatia výsledkov analýzy. Po uplynutí lehoty uchovávania sa natrvalo vymažú.

Vytvorenie používateľského účtu na platforme GenePlanet Health Intelligence

 • email
 • heslo, ktoré ste si vybrali pri vytváraní používateľského účtu GenePlanet

Ak nám nechcete poskytnúť svoju e-mailovú adresu, nebudete si môcť vytvoriť používateľský účet.

Vaše údaje uchovávame, kým nevyjadríte želanie zrušiť účet. Ak požiadate o zrušenie svojho účtu, údaje natrvalo vymažeme.

Skladovanie genetického materiálu

 • časť vzorky krvi, ktorá zostane po analýze

Laboratórium bude vzorku krvi uchovávať 2 roky po prijatí výsledkov (v prípadoch, keď výsledok ukazuje nízke riziko abnormalít) alebo 3 roky (v prípadoch, keď výsledok ukazuje vysoké riziko abnormalít). Po uplynutí lehoty skladovania sa vaša vzorka krvi natrvalo zničí. Spoločnosť GenePlanet neukladá váš genetický materiál.

Komunikácia

 • email
 • telefónne číslo

Vaše osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov po získaní výsledkov analýzy. Po uplynutí lehoty uchovávania sa vaše údaje natrvalo vymažú.

Poistenie

 • meno a priezvisko
 • doklad totožnosti

Vaše osobné údaje uchovávame 5 rokov po získaní výsledkov analýzy. Po uplynutí lehoty uchovávania sa vaše údaje natrvalo vymažú.

4. Kedy a komu sprístupňujeme vaše údaje?

Spoločnosť GenePlanet nesprístupňuje vaše osobné údaje (vrátane genetických informácií) tretím stranám okrem prípadov, keď je to potrebné na vykonanie analýzy NIPT alebo ak o to požiada oprávnený orgán (napríklad vládny orgán).

Vaše údaje sprístupňujeme:

 • personálu poverenému spoločnosťou GenePlanet, ktorý potrebuje informácie na zabezpečenie bezproblémového plnenia našich zmlúv,
 • vybraným obchodným partnerom na plnenie zmlúv, ktoré uzavreli s vami alebo s nami. Do tejto kategórie patria: laboratórium, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom aplikácií a webovej lokality, správou a údržbou hostingových systémov, ukladaním údajov a virtuálnou infraštruktúrou, ako aj spoločnosti zaoberajúce sa spracúvaním platieb a účtovné firmy.

Pri výbere obchodných partnerov, ktorým sprístupňujeme vaše osobné údaje, spoločnosť GenePlanet prísne dodržiava všetky bezpečnostné opatrenia a overuje, či činnosť organizácií, ktorým údaje odovzdávame, spĺňa právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

Spoločnosť GenePlanet prijíma množstvo bezpečnostných opatrení, aby zabránila prenosu osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Spoločnosť GenePlanet neprenáša osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva, pokiaľ daná krajina alebo územie nespĺňa príslušné kritériá ochrany osobných údajov a pokiaľ dotknuté osoby nemajú zaručené práva a právne prostriedky na ochranu osobných údajov. V prípade prenosu údajov mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva máte právo získať kópiu bezpečnostných opatrení na prenos údajov, ktoré poskytujeme, od našej zodpovednej osoby (DPO).

5. Vaše práva a prístup k údajom

a) Právo na informácie a prístup:

Máte právo získať potvrdenie o tom, či spoločnosť GenePlanet spracúva vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo na získanie prístupu k týmto osobným údajom. Ak sa vaše osobné údaje majú prenášať do tretích krajín, máte právo požiadať o kópiu bezpečnostných opatrení, ktoré sme prijali na ochranu osobných údajov, ktoré sú predmetom tohto prenosu. Prístup k týmto dokumentom poskytuje naša zodpovedná osoba.

b) Právo na opravu:

Máte právo na opravu svojich nepresných osobných údajov bez zbytočného odkladu. Vzhľadom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“):

Máte právo požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu a my máme povinnosť bez zbytočného odkladu tieto osobné údaje vymazať, ak pôvodný účel spracúvania predmetných osobných údajov už nie je relevantný alebo neexistuje právny základ na zamietnutie takejto žiadosti.

d) Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania údajov, ak nesúhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme. Môžete tiež požiadať o obmedzenie spracúvania údajov, ktoré sú nepresné alebo už nie sú potrebné na spracúvanie.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti GenePlanet, a na ich prenos inému prevádzkovateľovi.

f) Právo namietať

Z dôvodov podrobnejšie uvedených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

g) Právo na odvolanie súhlasu

Ak boli vaše osobné údaje získané na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy, máte právo podať sťažnosť komisárovi pre informácie. Sťažnosť môžete podať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo obyčajnou poštou na adresu: Information Commissioner of the Republic of Slovenija, Dunajska Cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenia.

i) Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo vedieť, či sa na vás vzťahuje rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

Akúkoľvek žiadosť týkajúcu sa uplatnenia práv súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete zaslať e-mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu: genEplanet d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Slovenia.

6. Bezpečnostné opatrenia

Spoločnosť GenePlanet zaviedla komplexný program ochrany údajov, ktorý využíva administratívne, fyzické a technické ochranné opatrenia na ochranu osobných údajov našich používateľov.

Používame opatrenia na ochranu našich používateľov pred nevhodným prístupom, stratou, zneužitím alebo zmenou osobných údajov (vrátane genetických údajov).

Bezpečnostný tím spoločnosti GenePlanet pravidelne kontroluje implementáciu našich postupov zabezpečenia a ochrany osobných údajov a podľa potreby ich aktualizuje, aby mohol zabezpečiť integritu nášho systému a vašich osobných údajov.

Na spracúvanie a ukladanie osobných údajov (vrátane genetických informácií) používame najnovšie štandardy bezpečnostných mechanizmov. Spolupracujeme len so spoločnosťami, ktoré spĺňajú a zaväzujú sa dodržiavať naše bezpečnostné normy. Hoci nemôžeme zaručiť, že nedôjde k strate, zneužitiu alebo zmene osobných údajov, snažíme sa tomu zabrániť.

Rovnako dôležité však je, aby ste sa chránili pred neoprávneným prístupom k osobným údajom výberom silného hesla, ktoré zabráni neoprávnenému použitiu počítača alebo iných elektronických zariadení.

Heslo k vášmu účtu bude platné len na online prihlásenie a v žiadnom inom prípade vás nebudeme o heslo žiadať. V prípade neoprávneného používania vášho účtu nás o tom okamžite informujte.

7. Údaje o deťoch

Spoločnosť GenePlanet sa zaväzuje chrániť súkromie dospelých aj detí. Spoločnosť GenePlanet ani jej služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov.

8. Totožnosť a kontaktné údaje na zodpovednú osobu (DPO)

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

Môžete sa s nami kedykoľvek spojiť telefonicky alebo nám poslať svoje otázky e-mailom.

9. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto lokalite a v prípade potreby vám ich oznámime e-mailom. Vďaka tomu sa budete môcť oboznámiť so zmenami a rozhodnúť sa, či súhlasíte s ďalším používaním našich služieb podľa nových podmienok. Odporúčame vám, aby ste sa na túto stránku pravidelne vracali a informovali sa o svojich právach a o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov.

Aktualizované k: 02.08.2023

Sledujte nás na

© 2022 GenePlanet Všetky práva vyhradené